Fremme bærekraftmål

3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17
  • 3_God helse. Fremme god livskvalitet uansett alder. Fremme mental helse, motstandsdyktighet og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.

  • 4_God utdanning. Fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.
  • 5_Likestilling mellom kjønnene. Fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.

  • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

  • 10_Mindre ulikhet. Fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

  • 11_Bærekraftige byer og samfunn. Fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.

  • 16_Fred og rettferdighet. Fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. Medvirke til reduksjon av alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

  • 17_Samarbeid for å nå bærekraftmålene. Fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. Stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.