Formål

Fremme verdier og et godt fremtidssamfunn gjennom å styrke sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse.

 • Hvordan bygge barn og ungdom for fremtiden?
 • Hvordan skape kulturer som får mennesker til å vokse?
 • Hvordan løfte samfunnets sosiale bærekraft?
 • Hvordan styrke folkehelse slik at det forebygger sykdom og skader, og fremmer best mulig helse og livskvalitet?
 • Hvordan tenke nytt?
 • Hvordan gjøre det som er viktigst og bra i dag bedre i morgen?

STYRKE SAMFUNNSLØFT: 

Hvordan bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere – og fremme livskvalitet og folkehelse i alle aldre. Hvordan styrke de unges robusthet, bevissthet, mot og positive drive og inspirasjon.

Hvordan styrke de unges interesser, klokskap, potensial og fremtidshåp. Hvordan få de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

REDUSERE SAMFUNNSSKADE: 

Hvordan redusere psykiske vansker, ensomhet, mobbing, sosial ekskludering og sosiale helseforskjeller – og forebygge negativ problemutvikling, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Hvordan forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte. Hvordan få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden.

FREMME FNs BÆREKRAFTSMÅL 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 og 17:
 • 3_God helse. Verdiskaper1 skal fremme god livskvalitet uansett alder. Verdiskaper1 skal fremme mental helse, motstandsdyktighet og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.

 • 4_God utdanning. Verdiskaper1 skal fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.
 • 5_Likestilling mellom kjønnene. Verdiskaper1 skal fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. Verdiskaper1 skal anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.

 • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Verdiskaper1 skal fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

 • 10_Mindre ulikhet. Verdiskaper1 skal fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

 • 11_Bærekraftige byer og samfunn. Verdiskaper1 skal fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Verdiskaper1 skal medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.

 • 16_Fred og rettferdighet. Verdiskaper1 skal fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. Verdiskaper1 skal medvirke til reduksjon av alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

 • 17_Samarbeid for å nå målene. Verdiskaper1 skal fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. Verdiskaper1 skal stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.