Formål og tjenester

Formål:

Fremme et godt fremtidssamfunn

 • Bekjempe utenforskap – styrke sysselsetting blant unge
 • Styrke sosial bærekraft, livskvalitet og folkehelse
 • Styrke samfunnsløft – redusere samfunnsskade

Tjenester:

Unginspirasjon. 30-dagersprogram med formål å redusere utenforskap og styrke pågangsmot hos unge som er utenfor arbeidsliv.

Lederinspirasjon. Verdibevisstgjøring gjennom LinkedIn.

Inspirasjonsforedrag. Motets kraft med Atle Vårvik. Blomstrende medarbeiderskap med Sigrun Vårvik.

Utenforskap reduserer verdiskaping

Det er god samfunnsøkonomi å forhindre utenforskap

Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner. Det koster samfunnet årlig ca. 6 milliarder kroner at ca. 120.000 unge mellom 18 og 30 ikke er sysselsatt.

Utenforskap er et av våre store samfunnsproblemer

Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de har kjent på, eller kjenner på, en form for utenforskap. Ekstremismeforskning peker på utenforskap og manglende tilhørighet som årsak til grusomme handlinger.

Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering.

Utenforskap er også en viktig årsak til psykiske vansker. Og psykiske lidelser er en viktig årsak til det økende tallet av unge uføre.

Sysselsetting er viktig for å forebygge psykiske vansker og utenforskap.

Verdiskaper1 styrker samfunnsløft:

Hvordan bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere – og fremme livskvalitet og folkehelse i alle aldre. Hvordan styrke de unges robusthet, bevissthet, mot og positive drive og inspirasjon.

Hvordan styrke de unges interesser, klokskap, potensial og fremtidshåp. Hvordan få de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

Verdiskaper1 reduserer samfunnsskade:

Hvordan redusere psykiske vansker, ensomhet, mobbing, sosial ekskludering og sosiale helseforskjeller – og forebygge negativ problemutvikling, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

Hvordan forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte. Hvordan få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden.

Verdiskaper1 FREMMER FN sine BÆREKRAFTSMÅL 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 og 17:

 • 3_God helse. Verdiskaper1 skal fremme god livskvalitet uansett alder. Verdiskaper1 skal fremme mental helse, motstandsdyktighet og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.

 • 4_God utdanning. Verdiskaper1 skal fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.
 • 5_Likestilling mellom kjønnene. Verdiskaper1 skal fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. Verdiskaper1 skal anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.

 • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Verdiskaper1 skal fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

 • 10_Mindre ulikhet. Verdiskaper1 skal fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

 • 11_Bærekraftige byer og samfunn. Verdiskaper1 skal fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Verdiskaper1 skal medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.

 • 16_Fred og rettferdighet. Verdiskaper1 skal fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. Verdiskaper1 skal medvirke til reduksjon av alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

 • 17_Samarbeid for å nå målene. Verdiskaper1 skal fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. Verdiskaper1 skal stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.