Rådgivning og samarbeid med kommuneledelse

Hvordan forsterke lokalsamfunnet som et bærekraftig mestringssamfunn?

Hvordan ha gode strategier for å bygge barn og ungdom for fremtiden?

Hvordan gjøre det som er bra i dag bedre i morgen?

MestringsMentor er rådgiver og samarbeidspartner til ordfører og kommunedirektør, som er lokalsamfunnets toppledere og arkitekter.

MestringsMentor tilbyr bærekraftsamtaler og rådgivning på hvordan:

STYRKE SAMFUNNSLØFT: Hvordan bygge de unge som livsglade fremtidsressurser og positive verdiskapere – og fremme livskvalitet og folkehelse i alle aldre. Hvordan styrke de unges robusthet, bevissthet, mot og positive drive og inspirasjon. Hvordan styrke de unges interesser, klokskap, potensial og fremtidshåp. Hvordan få de som er på plussiden til å bli enda sterkere plusser for å styrke en helhet.

REDUSERE SAMFUNNSSKADE: Hvordan redusere psykiske vansker, ensomhet, mobbing, sosial ekskludering og sosiale helseforskjeller – og forebygge negativ problemutvikling, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme. Hvordan forebygge sosiale problemer og bruke sosiale entreprenører og forebyggende konsepter på en best mulig måte. Hvordan få de unge som er på minussiden til å komme på plussiden.

FREMME FNs BÆREKRAFTSMÅL 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 og 17:

  • 3_God helse. MestringsMentor skal fremme god livskvalitet uansett alder. MestringsMentor skal fremme mental helse, motstandsdyktighet og gode sosiale forhold til dagens barn og ungdom.
  • 4_God utdanning. MestringsMentor skal fremme inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring gjennom å fremme læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme, gode klassemiljø og inkluderende skolekulturer.
  • 5_Likestilling mellom kjønnene. MestringsMentor skal fremme kvinner som dyktige ledere og medvirke til at de har fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer. MestringsMentor skal anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdningsarbeid.
  • 8_Anstendig arbeid og økonomisk vekst. MestringsMentor skal fremme sysselsetting for alle og anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.
  • 10_Mindre ulikhet. MestringsMentor skal fremme myndiggjøring og inkludering av alle uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
  • 11_Bærekraftige byer og samfunn. MestringsMentor skal fremme inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige byer og lokalsamfunn. MestringsMentor skal medvirke til å forebygge utenforskap, og fremme inkluderende, trygge og robuste mennesker.
  • 16_Fred og rettferdighet. MestringsMentor skal fremme fredelige og inkluderende samfunn og velfungerende og ansvarlige institusjoner, skoler og kommuner. MestringsMentor skal medvirke til reduksjon av alle former for vold og voldsrelaterte dødsfall, og forebygge utenforskap, mobbing, psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.
  • 17_Samarbeid for å nå målene. MestringsMentor skal fremme partnerskap mellom flere interessenter og stimulere det offentlige til velfungerende partnerskap mellom det offentlige, private, frivilligheten og sosiale entreprenører. MestringsMentor skal stimulere til en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.