MOT og DRIVE

MOT og DRIVE komplementerer hverandre.

MOT jobber for å hindre at problemer oppstår. DRIVE jobber når problemene har oppstått.

MOT og DRIVE er sosiale entreprenører som komplementerer hverandre i å skape bedre samfunn, styrke livskvalitet og redusere og forebygge de unges psykiske vansker og utenforskap.

MOT fremmer varmere og tryggere samfunn gjennom å utvikle inkluderende skolekulturer og ungdoms robusthet, bevissthet og mot.

DRIVE fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst.

MOT jobber i forkant gjennom å bygge mennesker og kulturer for å hindre at problemer oppstår. DRIVE jobber når problemer har oppstått gjennom å reparere mennesker og redusere og stanse problemutvikling.

MOT jobber «oppe på brua» for å hindre at de unge «faller ut i elva». DRIVE jobber med de unge som «er i elva».

MOT driver primært med universell forebygging. DRIVE driver indikativ og selektiv forebygging.

MOTs målgruppe er ALLE ungdommer. DRIVEs målgruppe er ca. 20 % av MOTs målgruppe -> de unge som har det vanskeligst, som ofte er ekstra risikoutsatt og sårbar, eller av en eller annen grunn ikke har det bra i livet sitt.

Både MOT og DRIVE har effektfulle, bærekraftige og forebyggende konsepter i arbeidet med FN’s sosiale bærekraftsmål. Både MOT-konseptet og DRIVE-konseptet består av flere programmer og aktiviteter.

MOT

HVA. MOT er en non-profitt sosial entreprenør som utvikler inkluderende skolekulturer og ungdoms robusthet. MOT har ideelle og selvstendige organisasjoner i seks land som fremmer et varmere og tryggere samfunn.

HVORFOR. Motivasjonen bak MOT er å forebygge at mennesker ødelegger eget liv, andres liv og samfunnet. MOT skal forebygge utenforskap, psykiske vansker, mobbing, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.

HVORDAN jobber MOT. MOT har et forebyggende konsept med fem programmer i skole og lokalsamfunn. MOT styrker både voksne og ungdoms bevissthet og mot – mot til å leve, bry seg og si nei.

MOT jobber målrettet mot å være en global og bred ungdomsbyggende aktør og samfunnsbyggende bevegelse som forebygger sosiale samfunnsproblemer og fremmer livskvalitet og motstandsdyktighet slik at de unge bedre tåler mobbing, motgang, motstand, påkjenninger og kriser.

HVEM. MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere rett etter vinter-OL i Norge i 1994. Atle Vårvik hadde ideen og var MOTs entreprenør og leder de første 27 år, 1994-2021. Johann Olav Koss og Sigrun Vårvik var initiativtakere sammen med Atle. Les om MOTs oppstart her.

RESULTATER. MOT har dokumentert effekt. MOT benytter forskningsbaserte metoder som beviser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative problemene i ungdomstiden. Uavhengige evalueringer viser at det er mindre hyppig mobbing, færre uten eneste venn, mindre psykiske problemer og mindre alkohol- og narkotikamisbruk på MOT-skoler. Det er bevist at MOT forsterker læringsorientering, tro på egne krefter, selvfølelse, optimisme og gode klassemiljø.

Mer om MOT i Norge her.

Mer om MOT globalt her.

44 sekunder «Om MOT» fra Atle Vårvik

DRIVE

HVA. DRIVE er en non-profitt sosial entreprenør og ideell organisasjon som fremmer fredeligere samfunn gjennom å gi positiv drive og inspirasjon til de unge som har det vanskeligst.

HVORFOR. Motivasjonen bak DRIVE er å redusere utenforskap, psykiske vansker, kriminalitet, voldelig ekstremisme, trafikkulykker og risikofaktorer for problemutvikling.
 
HVORDAN jobber DRIVE. DRIVE har et forebyggende konsept med fem ungdomsprogrammer for 12-25-åringer og tre pre-teen-aktiviteter for 10-12-åringer. DRIVE skal styrke tilhørighet, mestringsfølelse, beskyttelsesfaktorer og mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv.

DRIVE jobber målrettet mot utvalgte små grupper og enkeltpersoner som har høy risiko for utvikling av store problemer.

HVEM. Grunnlegger er tidligere Europamester i rallycross Knut Ove Børseth. Oppstarten var i 2009 og virksomheten ble til Kjør for livet. I 2021 ble virksomheten omskapt til DRIVE med MOT-gründer Atle Vårvik som medskaper.

RESULTATER. DRIVE benytter forskningsbaserte metoder som har beviselig effekt på de mest sårbare og risikoutsatte ungdommene. DRIVE er profesjonell, har lang erfaring og et sterkt fokus på dokumentasjon og kvalitetssikring, ref Veritas og SINTEF.

DRIVE har dokumentert effekt. Ved oppstart av programmet svarte kun 4 av 10 at de hadde «god» eller «meget god» psykisk helse. Etter tre år i «Kjør for livet-klubb» svarte 8 av 10 at de hadde «god» eller «meget god» psykisk helse.

DRIVE på TV2. DRIVE og en lærer endret Auduns situasjon radikalt.

Les mer om DRIVE her.

Drømmesamfunnet for ungdom:

  • Medfødt robusthet
  • God sosial fungering
  • God familiefungering
  • God skoleopplevelse
  • Gode venner
  • Trygt og inkluderende lokalsamfunn
  • Trygt og positivt storsamfunn/media

Hadde dette vært kjennetegn på alle ungdommer, miljø og samfunn ville det ikke vært behov for MOT og DRIVE. Mange ungdommer har ikke det ovennevnte. Derfor er både MOT og DRIVE viktig, både for å skape beskyttelsesfaktorer og for å forebygge, stoppe og redusere problemutvikling.

MOT trengs, fordi: Inkluderende skolekulturer og ungdoms robusthet er viktige beskyttelsesfaktor for utenforskap og for sårbare ungdommer med mange risikofaktorer. Robusthet og mot er mer enn egenskaper. Både robusthet og mot er en «relasjon», fordi: I møte med andre mennesker blir vår robusthet og vårt mot enten styrket eller svekket.

DRIVE trengs, fordi: Unge risikotakere i trafikken trenger å bli fulgt opp over tid. Ungdom som begår lovbrudd og faller ut av ungdomsskole og videregående skole trenger å fanges opp på en positiv måte. Ungdom i risikosonen trenger å bli sett og fulgt opp tett. Det samme med de som har psykiske vansker, ustabile boforhold og lever i fattigdom.

MOT og DRIVE trengs, fordi: Ungdomstiden er en sårbar periode for problemutvikling. Psykiske vansker og utenforskap er to store samfunnsutfordringer som MOT og DRIVE reduserer og forebygger.

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre.

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme er å forebygge sosial eksklusjon. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

MOT og DRIVE komplementerer hverandre i å stoppe, redusere og forebygge de unges psykiske vansker, utenforskap, rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme. MOT forebygger også mobbing. DRIVE forebygger også trafikkulykker.

Ta ungdom på alvor

Atle Vårvik